Sfaturi, idei și gânduri – blogul unui trecător prin lume
model de cerere pentru neplata salariului

Model de cerere pentru neplata salariului de catre angajator

Dura Lex, Sed Lex!

Pentru că zilele trecute cineva mi-a solicitat ajutorul în cadrul unui conflict de muncă m-am decis să pun aici un model de cerere pentru neplata salariului (drepturilor salariale) de către angajator pentru solicitarea de drepturi bănești în cadrul unui litigiu de muncă.

Din păcate sunt tot mai dese aceste situații când angajatorii întârzie cu plata salariilor către angajați. Modelul de acțiune în instanță de mai jos este pentru situația în care angajatorul refuză să vă plătească drepturile salariale restante după ce contractul dumneavoastră încetează.

După modelul de acțiune găsiți un link către Codul Muncii actualizat și câteva sfaturi utile.

Model de cerere pentru neplata salariului de catre angajator (actiune in instanta cu obiect pretentii banesti in cadrul unui litigiu de munca):

Către Tribunalul Hunedoara,

Doamna Președinte,ziua-justitiei-romania

Subsemnatul (nume și prenume), având domiciliul în Hunedoara, str. ________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, identificat prin C.I. seria H.D. nr. ______, eliberat de SPCLEP Hunedoara la data de _________, CNP _________, în calitate de (fost) salariat, chem în judecată pe pârâta-angajatoare S.C. (nume-firmă) S.R.L., cu sediul în județul Hunedoara, str. ____________, nr. ______, cod unic de înregistrare RO ______, număr de ordine în registrul comerțului J20/X/2_____, cont deschis la Banca ______, sucursala Deva, cu numărul RO_____________, pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța:

1.Să fie obligată sa îmi plătească suma de _______ lei, reprezentând drepturi salariale restante pe perioada ________ 201x – 201y (drepturi ce includ salariul de bază, orele suplimentare și sporul pentru munca de noapte). (N.A.: treceți perioada exactă și dacă nu aveți ștatele de salarii folosiți o aplicație de calcul a salariilor pentru a determina cu aproximație drepturile salariale. Puteți folosi aplicația online de aici.)

2. Să fie obligată să-mi plătească și următoarele sume: suma de _____ lei, cu titlu de dobândă legală, suma de _____ lei cu titlu de actualizări cu rata inflației și suma de _______ lei cu titlu de despăgubiri materiale și morale corespunzătoare prejudiciului material și moral pe care l-am suferit, ca urmare a neexecutării de către pârâtă a obligațiilor contractuale de plată a salariului.

Totodată va rugăm să dispuneți aplicarea de penalități de întârziere până la plata efectivă a acestor sume.

Va solicit de asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 451 și următoarele din Noul Cod procedură civila, sa obligați parata sa îmi plătească cheltuielile de judecata ocazionate de acest proces.

Pentru următoarele MOTIVE:

ÎN FAPT:

Subsemnatul am încheiat la data de _________, un contract individual de munca cu parata (nr. ____, cu nr. Revisal xxxx6 22 / xxx7 ______), pe durata nedeterminata.
Conform dispozițiilor generale ale contractului individual de munca, subsemnatul beneficiam de drepturi salariale în cuantum de _____ lei brut, pentru un program de lucru normal de 8 ore/zi.

În data de ________ am depus la pârâtă o notificare scrisă, înregistrată cu nr. ______, prin care o informam despre încetarea contractului de muncă, conform art. 31 alin. 3 din Codul Muncii, fără preaviz, aceasta deoarece eram încă în perioada de probă de 90 zile prevăzută de CIM (perioadă ce expira în ________). Pârâta greșit a interpretat și aprobat documentul ca și demisie, ceea ce nu este cazul. Motivul principal a fost faptul că salariul întârzia foarte mult iar orele suplimentare și orele de noapte nu erau plătite. (Sau: Am depus o notificare prin care solicitam drepturile salariale restante…..)

Salariul pe luna _______________ corespunzător unui număr de _____ ore lucrate l-am încasat doar în data de ________ (în cuantum de ______ lei net), dar fără plata orelor suplimentare.

Am solicitat pârâtei plata drepturilor salariale restante (inclusiv orele suplimentare și sporul pentru orele de noapte) și emiterea adeverințelor necesare întocmirii dosarului de șomaj. Pârâta a refuzat sistematic să dea curs solicitărilor mele.

În data de _______ am depus la ITM Hunedoara o sesizare prin care reclamam aspectele enumerate mai sus. Prin adresa nr. ________/SCRM din ______ ITM Hunedoara confirmă cele reclamate de mine și pune în vedere pârâtei acordarea sporului pentru orele suplimentare și dispune plata drepturilor salariale restante până la data de _________. Din nou pârâta nu dă curs nici acestei solicitări venite din partea ITM Hunedoara.

În data de ________ am trimis pârâtei-angajator o somație-notificare prin intermediul BEJ _________ sub nr. 40/_____ prin care notificam pârâta despre situația existentă și solicitam plata salariului restant, a orelor suplimentare, a sporului de noapte, precum și respectarea celorlalte prevederi legale din Codul Muncii.

Abia în data de ________ pârâta emite decizia nr. ____ din ______ (revisal 20141023 221_29824507_923100802) prin care se încetează contractul meu de muncă conform art. 81 alin. 8 din Codul Muncii ((8) Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplinește obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă.). Prin aceasta inclusiv pârâta recunoaște că nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute de lege. Ba mai mult, această decizie trebuia emisă în data de ______.

În toată această perioadă am fost de X ori la sediul pârâtei pentru a obține adeverințele de șomaj dar mi s-a comunicat că nu sunt gata. Totodată mi s-a comunicat de către administratorul societății că nu îmi voi lua salariul prea repede și nici integral. Prin procesul verbal nr.___ ITM a aplicat pârâtei o amendă contravențională de ___ lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind plata salariilor.

Au trecut mai bine de X luni de la data ultimului salariu integral achitat. Pentru că nu am primit drepturile salariale pentru munca depusă, pentru aceste considerente am fost nevoit sa ma adresez instantei.

Conform art. 161 din Codul Muncii salariile se plătesc înaintea oricăror obligații bănești ale angajatorului. Totodată art. 166 alin. 4 din Codul Muncii prevede că „(4) Întârzierea nejustificată a plăţii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.”

Pârâta-angajator a încălcat în mod flagrant aceste prevederi legale deoarece nici până la această dată nu mi-a achitat tot salariul pentru perioada lucrată în perioada ________________, data plății fiind în mod normal cel târziu la data de ________, respectiv _______, deci prin urmare a depășit termenul de plată.

Pârâta mai are a-mi achita salariul cuvenit pentru încă  _______ ore lucrate la care se adaugă _____ zile de concediu de odihnă cuvenit. De asemenea, mai trebuie să îmi plătească și orele suplimentare și a muncii de noapte aferente acestei perioade.

Cât privește dobânzile și actualizările solicitate acordarea dobânzii legale se impune pentru neplata la scadenţă a sumei datorate, creditorul fiind privat de folosirea sumei de bani cuprinsă între data scadenţei şi data plăţii efective, în timp ce actualizarea cu indicele inflației are ca finalitate păstrarea valorii reale a sumei de bani. (a se vedea de exemplu: Curtea de Apel Timişoara, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 842 din 6 aprilie 2011).

Daunele morale solicitate se bazează pe faptul că am plătit dobânzi nejustificate, din lipsa salariului, la bănci, la casa de amanet, m-am îmbolnăvit cronic, din cauza stresului şi tensiunii datorat de nesiguranţa zilei următoare, rușinea de a apela la această vârstă la o instanță de judecată pentru a obține un drept câștigat cinstit, fiindu-mi afectată demnitatea și onoarea. Pe perioada _______, în care salariile erau plătite mereu cu întârzieri foarte mari, am acumulat restanţe la plata utilităţilor. Se poate spune și că am prestat o muncă, dar fără a primi nicio remuneraţie, ceea ce ar putea echivala cu o muncă forţată stabilită în mod nelegal. Lipsa oricărui venit pe o perioadă care s-a prelungit în timp, a produs, cu certitudine consecinţe negative asupra mea, atât pe plan psihic, prin disconfortul creat, dar şi pe plan familial şi social, fiind diminuat în mod evident standardul meu de viaţă.

Având în vedere cele precizate mai sus solicit admiterea acțiunii așa cum a fost formulată, obligarea pârâtei la achitarea acestor drepturi salariale cuvenite și a despăgubirilor solicitate (respectiv suma de ______ lei) la care se vor adăuga cheltuielile de judecată. Totodată va rugăm să dispuneți aplicarea de penalități de întârziere până la plata efectivă a acestor sume.

În concluzie solicitam instanței obligarea pârâtei la plata sumei de _______ lei, sumă compusă din:

– _____ lei drepturi salariale (inclusiv ore suplimentare, de noapte, sporuri, concediu odihnă etc.)
– _____ lei – dobânda legala pentru perioada ________
– _____ lei – actualizarea sumei cu rata inflației până la momentul prezentei cereri
– _____ lei – daune morale

ÎN DREPT:

Îmi întemeiez prezenta pe dispozițiile Codului de procedură civilă, a art. 161, 166, 260 și următoarele, art. 266 și următoarele din Codul Muncii, a OG 13/2011, OG 9/2000,  art. 1530 și următoarele din Codul civil.

În dovedirea acțiunii înțeleg sa ma folosesc de proba cu înscrisuri, martori, respectiv ______ identificat prin ___, domiciliat în _______ și _________ identificat prin ___, domiciliat în _______, precum și cu interogatoriul paratei.

Depun prezenta în două exemplare, dintre care un exemplar pentru instanta și celălalt pentru comunicare pârâtei.

ANEXEZ:

1. Copie CI .
2. Contractul individual de munca încheiat intre părti sub nr. _____ din data de ________ precum și actele adiționale încheiate la data de _____ si ______
3. Înștiințare de încetare a CIM din ________ înreg. sub nr. ______
4. Adresa nr. ____/S/___/SCRM/______ de la ITM Hunedoara
5. Plângerea adresată ITM Hunedoara
6. Somația-notificare trimisa pârâtei în ______ prin BEJ _______
7. Decizia nr. _______ de încetare a CIM nr.________
8 . Adeverința vechime emisă de pârâtă
9. Confirmare de primire și chitanță trimitere notificare

10. ____________

SEMNĂTURA,                                                                                                                          Data,
NUME PRENUME

Completați spațiile libere din acest model de cerere pentru neplata salariului cu datele și informațiile voastre și adaptați modelul (starea de fapt) la situația în care vă aflați (eliminați din cerere aspecte care nu sunt conforme cu speța voastră). Cererea de chemare în judecată se depune la Tribunalul de domiciliu, fie personal, fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Cererea se depune în dublu exemplar însoțită de copii xerox ale tuturor documentelor propuse ca probe, certificate de voi „conform cu originalul”. Aici găsiți Codul muncii cu actualizări până în 2015, în format pdf.

Este recomandat ca pe perioada în care sunteți angajați să semnați pontajele, proces verbale, ștate de salarii sau fluturași și să aveți copii după acestea. Nu se știe niciodată când aveți nevoie de astfel de probe.

Totodată e recomandat să parcurgeți niște pași inițiali (după cum probabil ați observat din cuprinsul acțiunii): reclamație la ITM (Inspectoratul teritorial de muncă), sesizări scrise către angajator trimise prin scrisori recomandate sau prin intermediul unui executor judecătoresc. Dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariale, precum şi cu privire la daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor privind plata salariilor se prescrie în 3 (trei) ani de la data la care drepturile respective erau datorate, conform prevederilor articolul 171 din Codul muncii.

Acțiunea este scutită de plata taxelor judiciare. Mai mult ca sigur că pârâta va depune întâmpinare la care este bine să dați un răspuns. De asemenea, să depuneți la dosar chitanțele pentru justificarea cheltuielilor de judecată (de transport, benzină, dosare, copii xerox, poștă, consultanță etc.). Dobânda legală se poate calcula pe acest site. Dacă firma este în faliment trebuie să vă înscrieți la masa credală.

Chiar dacă legea spune că aceste procese se judecă în regim de urgență, în funcție de încărcarea cu dosare a instanței, un astfel de proces poate dura și peste un an, aceasta deoarece angajatorul poate să tragă de timp nedepunând înscrisurile solicitate de instanță sau făcând cereri de amânare a cauzei. Instanța poate amenda judiciar pârâta dacă dă dovada de rea-credință, în baza art. 187 din Noul Cod de Procedură civilă (NCPC).

Dacă sunteți nemulțumit de decizia instanței de fond puteți face apel. Apelul este de 10 zile de la comunicare și se depune la Tribunal, judecându-se la Curtea de Apel. Dacă pârâta nu respectă de bună voie hotărârea judecătorească trebuie să apelați la un executor judecătoresc pentru a începe executarea silită a conturilor bancare sau a bunurilor societății. Mai aveți posibilitatea de a face o plângere penală pentru infracțiunea de nerespectare a hotărârilor judecătorești prevăzută de art. 287 alin. (1) lit. e) din Noul Cod Penal.

N.B.: Modelul acestei acțiuni este orientativ și informativ, nu reprezintă un document oficial general valabil. Anumite informații cuprinse în această cerere pot suferi modificări în timp în funcție de modificările aduse legislației în materia dreptului muncii și procedurală. Dacă doriți documentul (model de cerere pentru neplata salariului de catre angajator – acțiune în instanță ) în format doc, odt sau pdf vă rog să îmi scrieți în comentarii. Totodată, dacă aveți nevoie de ajutor în vreo problemă asemănătoare nu ezitați să mă contactați.

Dacă aveți întrebări, nelămuriri sau doriți alte amănunte ori consultanță juridică vă invit să îmi scrieți în comentarii.

Succes! 🙂

15 gânduri despre “Model de cerere pentru neplata salariului de catre angajator”

Comentariile sunt închise.